Zmiana zapisów umów i regulaminu [28 listopada 2016 r.]

Zmiana zapisów umów i zapisów REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI RADIOWEGO
DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI ROOT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 roku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.
ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz
zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych
z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także
rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach
łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Ww. rozporządzenie wprowadza korzystne dla abonentów rozwiązania:
ustanawia, na obszarze Unii Europejskiej, jednolite zasady równego dostępu
do otwartego Internetu oraz związane z tym prawa użytkowników końcowych i
obowiązki dostawców usług dostępu do Internetu. Równocześnie wprowadzony
został nakaz, aby dostawca usługi dostępu do Internetu traktował każdy
ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, czy ingerencji bez względu na
nadawcę lub odbiorcę, konsultowane lub rozpowszechnianie treści,
wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też urządzenia
końcowe, a środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawcę były
przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz nie powinny być
podyktowane względami handlowymi. Zakazane zostały również wszelkie
praktyki zarządzania ruchem wykraczające poza odpowiednie środki
zarządzania ruchem, które blokują, spowalniają, zmieniają, ograniczają,
faworyzują lub ingerują w odpowiednie treści, aplikacje lub usługi, lub
określone kategorie treści, aplikacji i usług, lub też pogarszają ich
jakość, chyba, że takie środki są uzasadnione i przewidziane w
przedmiotowym rozporządzeniu.

Ponadto 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września
2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016
r. poz. 1823), która stanowi implementację części materialnej dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w
sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa
w sprawie ADR w sporach konsumenckich).

Uwzględniając konieczność dokonania modyfikacji we wzorcach umownych oraz
poinformowania Abonentów na podstawie art. 60a ust. 3a oraz art. 61 ust. 5
ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz.
1800), wprowadzamy zmiany do obowiązujących u Operatora Umów i Regulaminu,
wynikające z wejścia w życie nowych przepisów oraz dostosowujące ich
brzmienie do aktualnie obowiązującego prawa. Informujemy, że wprowadzone
zmiany Umowy i Regulaminu wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zmiany
wynikające ze zmian przepisów prawa zobowiązani są wprowadzić wszyscy
dostawcy usług internetowych w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia 31.01.2017 może doręczyć
Operatorowi pisemne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w przypadku braku akceptacji propozycji zmian.
Uprawnienie to dotyczy braku akceptacji zmian tak Umowy jak i Regulaminu.

Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza
akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator
naliczy opłatę karną w kwocie zgodnej z cennikiem promocji, w której umowa
została zawarta, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa (art. 60a ust. 3 punkt 1 ustawy Prawo
telekomunikacyjne).

Zmiany nie mają wpływu na wysokość opłat abonamentowych oraz cennikowych.

Ujednolicone wzorce Umowy i Regulaminu dostępne są na stronie internetowej
Operatora.

Zmiany w UMOWIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI RADIOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU:

W §1 słowa: „określone w „REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH””
zastępuje się słowami: „na zasadach określonych w „REGULAMINIE ŚWIADCZENIA
USŁUGI RADIOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI ROOT””.

W §2 pkt 2 dodaje się wskazanie parametrów jakościowych usługi, wskutek
czego otrzymuje on brzmienie:
„Parametry techniczne i jakościowe usługi:
a) maksymalna szybkość transmisji do Abonenta (download) / od Abonenta
(upload): ________/___________ kbps,
b) minimalna (w razie wystąpienia czynników zewnętrznych wpływających na
szybkość transmisji) szybkość transmisji do Abonenta (download) / od
Abonenta (upload): nie mniejsza niż 50% maksymalnej szybkości transmisji
do Abonenta (download) / od Abonenta (upload).”
przy czym szczegółowe poziomy dla poszczególnych wartości taryf/pakietów
wskazane są na stronie internetowej Operatora pod adresem: www.root.com.pl

W §3 pkt 1) po nawiasie umieszcza się kropkę i dodaje się zdanie drugie o
treści: „W ramach abonamentu Operator zapewnia: a) zapewnienie utrzymania
dostarczania sygnału Końcówki sieci zgodnie z wybranymi parametrami
technicznymi; b) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych
dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań.”

W §4 po słowie „miesięcy” a przed nawiasem umieszcza się przecinek, a
następnie dodaje słowa: „który jest równy minimalnemu okresowi wymaganemu
do skorzystania z warunków promocyjnych zastosowanych w ramach niniejszej
umowy”, w nawiasie po słowie „nieoznaczony” dodaje się dalej słowa: „na
warunkach wynikających z Cennika, chyba że przed upływem tego czasu
Abonent doręczył Operatorowi pisemnie oświadczenie o rezygnacji z
kontynuowania umowy po upływie czasu, na który umowa została zawarta”, a
po nawiasie umieszcza się kropkę.

W §5 pkt 1) o treści: „Załącznikiem do niniejszej umowy jest Regulamin,
który stanowi integralną cześć umowy.” zastępuje się nowym brzmieniem:
„Załącznikiem do niniejszej umowy jest Regulamin oraz Cennik, które
stanowią integralna cześć umowy; Regulamin zawiera wszelkie wymagane
prawem, a niewskazane w umowie dane, o których mowa w art. 56 ust. 3
ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (w
szczególności określone w ust. 3 pkt 6-8 i 10-21 ww. przepisu).”

W §5 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) o treści: „W przypadku korzystania z
promocji załącznikiem do umowy jest również Regulamin promocji.”

W §5 pkt 2) po słowie „Regulamin” dodaje się słowa „i Cennik”, zaś słowo
„jego” zastępuje się słowem „ich”.

W §5 pkt 3) po słowie „Regulaminu” dodaje się słowa „i Cennika”, zaś słowo
„jego” zastępuje się słowem „ich”.

Po §6 dodaje się §7 o brzmieniu następującym:
1) Zmiana lub rozwiązanie umowy, w tym jej przedłużenie w innych
przypadkach, niż określone w §4, wymaga formy pisemnej, chyba że w
Regulaminie lub umowie wskazano inaczej.
2) Możliwa jest zmiana umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku
Operator dostarczy potwierdzenie zmiany drogą elektroniczną lub w formie
pisemnej.
3) Umowę zawartą lub obowiązującą na czas nieokreślony każda ze stron może
rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.
4) Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
braku możliwości świadczenia usług ze względu na warunki techniczne,
niezachowania lub naruszenia przez Abonenta warunków świadczenia usług, w
sytuacjach i na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
5) Operator może dokonać zmian w umowie, Regulaminie lub Cenniku, w
szczególności jeżeli będzie to podyktowane przepisami prawa, decyzjami
administracyjnymi, orzeczeniami sądowymi, względami technologicznymi,
zmianami rodzaju, sposobu lub warunków świadczenia usług.
6) W przypadku braku akceptacji zmian umowy, Regulaminu lub Cennika
dokonanej przez Operatora, o których Abonent będzie informowany,
Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, doręczone najpóźniej do
ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian

Zmiany w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUGI RADIOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W
SIECI ROOT:

Po pkt 4. dodaje się pkt 4a. o treści następującej:
„4a. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI
4a.1. P.H.U.S. ROOT informuje, iż stosowane przez niego środki zarządzania
ruchem w jego sieci mogą, w sytuacjach niestandardowych (np. w przypadku
awarii sieci, natłoku w sieci, potrzeby zachowania integralności i
bezpieczeństwa sieci) spowodować obniżenie jakości Usługi dostępu do
Internetu, co w szczególności może oznaczać obniżenie prędkości,
zwiększenie opóźnienia lub zmienności opóźnienia lub niedostępność
określonych zasobów.
4a.2. P.H.U.S. ROOT nie stosuje, bez zgody Abonenta, środków zarządzania
ruchem powodujących naruszenie jego prywatności oraz stosuje środki
zapewniające ochronę jego danych osobowych.
4a.3. Wpływ limitu ilości danych, prędkości oraz innych parametrów i
procedur na Usługę dostępu do Internetu, a w szczególności na korzystanie
z treści, aplikacji i usług określa Umowa.
4a.4. W przypadku korzystania przez Abonenta z usług elektronicznych lub
usług dostawy treści (w szczególności streaming audio/video, IPTV,
wideokonferencja, komunikatory VoIP, aplikacje p2p, gry online) część
zasobów Usługi dostępu do Internetu wykorzystywana jest do zapewnienia
poprawnego działania danej usługi, co oznacza, że odczuwalna prędkość oraz
jakość Usługi dostępu do Internetu może zostać obniżona.
4a.5. W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się istotnych
rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonywaniem Usługi dostępu do Internetu
pod względem parametrów jakości Usługi a wartościami deklarowanymi przez
P.H.U.S. ROOT, Abonent ma prawo złożenia reklamacji z tytułu nienależytego
wykonania Umowy.
4a.6. P.H.U.S. ROOT może stosować procedury mające na celu pomiar i
organizację ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu
pojemności łącza oraz procedury polegające na zarządzaniu transmisją
danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi do
świadczenia Usługi dostępu do Internetu. W przypadku osiągnięcia lub
przekroczenia pojemności łącza w zakresie świadczonej Usługi może wystąpić
obniżenie jakości świadczonej Usługi.
4a.7. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i
Usług P.H.U.S. ROOT może podjąć działania przewidziane prawem, w
szczególności polegające na:
1) podejmowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci, Usług oraz przekazu komunikatów w
związku ze świadczonymi Usługami, z uwzględnieniem zapewnienia poziomu
bezpieczeństwa odpowiedniego do stopnia ryzyka;
2) informowaniu Abonentów – pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania
się na odległość – o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia
bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza
środki techniczne i organizacyjne dotychczas podjęte;
3) eliminacji przekazu komunikatu zagrażającego bezpieczeństwu sieci lub
Usług;
4) przerwaniu lub ograniczeniu świadczenia Usługi na Końcówce sieci, z
której następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci
lub Usług;
5) informowaniu innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty
zajmujące się bezpieczeństwem;
6) publikowaniu informacji i podjętych działań na stronach internetowych.
4a.8. W przypadku podjęcia środków wskazanych w pkt 4a.7 3) i 4) P.H.U.S.
ROOT nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków.
4a.9. P.H.U.S. ROOT nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z
Usług z zastrzeżeniem działań, jakie jest uprawniony podejmować w związku
z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług.
4a.10. P.H.U.S. ROOT nie zapewnia połączenia z numerami alarmowymi
wyłącznie w ramach świadczenia Usługi dostępu do Internetu.
4a.11. P.H.U.S. ROOT gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego
urządzenia końcowego w zakresie przewidzianym przepisami prawa.”

W pkt 6. skreśla się pkt 6.4. o treści: „Abonent może dochodzić roszczeń
wobec P.H.U.S. ROOT na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego.”

W pkt 10. po pkt 10.5. dodaje się pkt 10.6. o treści:
„Cennik usług oraz informacje na temat kosztów usług serwisowych dostępne
są na stronach internetowych P.H.U.S. ROOT oraz w Biurze Obsługi Klienta.”

W pkt. 11.1. po słowie „ROOT” skreśla się słowo „usług”, zaś przed słowem
„lub” wstawia się przecinek i dodaje słowa: „niedotrzymania wskazanych w
Umowie parametrów Usług”.

Po pkt 11. dodaje się pkt 11a. o treści:
„11a. SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, MEDIACJE
11a.1. Podmiotem uprawnionym w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz.
1823) jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
11a.2. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w
pkt 11 Regulaminu, Abonent będący konsumentem uprawniony jest do złożenia
do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosku o polubowne
rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego w drodze postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także
wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu
konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
Dodatkowe informacje w tym zakresie zawarte są na stronie internetowej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
11a.3. Spor o prawa majątkowe wynikający z tytułu świadczonych Usług może
zostać także poddany pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.””

W pkt 12.2. po słowie: „nieoznaczony” wstawia się przecinek i dodaje
słowa: „na warunkach wynikających z Cennika, chyba że przed upływem okresu
obowiązywania Umowy Abonent doręczył P.H.U.S. ROOT pisemne oświadczenie o
rezygnacji z kontynuowania Umowy po upływie czasu, na który została
zawarta.”

W pkt 14.1. dotychczasową treść: „P.H.U.S. ROOT może w każdym czasie
zmienić treść Regulaminu, Umowy lub Cennika, przy czym zmiany te są dla
Abonenta wiążące, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu nowej
treści, nie wypowie Umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu w
którym Umowa została wypowiedziana. P.H.U.S. ROOT powinno powiadomić
Abonenta o zmianie pisemnie co najmniej na jeden miesiąc przed dniem jej
wejścia w życie.” zastępuje się treścią: „P.H.U.S. ROOT może w każdym
czasie zmienić treść Regulaminu, Umowy lub Cennika, zawiadamiając o tym
Abonenta z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian
w życie (okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z
którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem
krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z
decyzji Prezesa UKE), przy czym zmiany te są dla Abonenta wiążące, jeżeli
w terminie do dnia wejścia zmian w życie nie wypowie Umowy.”

W pkt 14. skreśla się pkt 14.2. o treści: „Zapisy ustępu poprzedzającego
nie dotyczą zmian Cennika polegających wyłącznie na obniżeniu cen
świadczonych przez P.H.U.S. ROOT usług, które wchodzą w życie ze skutkiem
natychmiastowym.”

z poważaniem						Andrzej Sałakowski
	       	   			Prezes P.H.U.S. ROOT

 

Informacje

 
Zanim zadzwonisz i zgłosisz awarię:
 • wyłącz na 20 sek. z prądu urządzenie klienckie APC jak również router wifi;
 • uruchom ponownie komputer i sprawdź czy problem nie ustąpił;
 • przeskanuj komputer programem antywirusowym;
 • sprawdź czy urządzenia nie uległy fizycznym uszkodzeniom (antena nie przestawiła się, kabel nie jest uszkodzony, końcówka jest wkręcona w gniazdo karty i nie nosi oznak złamania ani innego rodzaju fizycznego uszkodzenia;
 • upewnij się, że zapłaciłeś abonament
Zgłaszanie awarii: 
Przede wszystkim podając jak najwięcej szczegółów. W ten sposób ułatwisz nam diagnozę problemu, a co za tym idzie przyspieszysz jego rozwiązanie. Zanim zgłosisz problem zastanów się, jakie dokładnie są jego objawy, od kiedy je obserwujesz, czy występowały wcześniej, a jeżeli tak to jak często.

Informujemy że uwtorzyliśmy nowy punkt dosętpowy w miejscowości Ostrów, wszytkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem. [10.11.2014]


Każdy aktualny Abonent, który poleci nasze usługi nowo zainteresowanej osobie, która zdecyduje siępodpisaćumowęna dostarczanie internetu, otrzyma dwa miesiące dostępu do internetu gratis, a nowy Klient z polecenia otrzyma pierwszy miesiąc usługi za darmo.
         Jeden Klient może polecić dowolną ilośćosób, wtedy ilość gratisowych miesięcy korzystania z usługi sumuje się. Warunkiem koniecznym, aby darmowe miesiące dostępu do internetu mogły zostaćrozliczone, jest okazanie wypełnionego kuponu promocyjnego  (dostępnego tutaj) przez nowego Klienta przed zawarciem umowy, np. w czasie montażu. Szczegółowe informacje dotyczące polecania mogąPaństwo uzyskaćpod numerem telefonu Biura ROOT: 609 801 802. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. .

  Akceptuje cookies.
EU Cookie Directive Module Information